حرکت با مقیاس بزرگ از برنامه های متمرکز به سوی معماری های غیر متمرکز و بسیار کارآمد تر